Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

i-NET

Interoperability Enterprise NetWork), Κοινοπραξία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Διαλειτουργικότητα,

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα Δι-επιχειρησιακών Β2Β Συναλλαγών

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Το έργο i-ΝΕΤ του Περιφερειακού Πόλου Καινοτομίας Κεντρικής Μακεδονίας, σχετίζεται με την ανάπτυξη μιας καινοτόμας τεχνολογικής πλατφόρμας Ι-ΝΕΤ για την απρόσκοπτη, ευέλικτη, προσαρμοστική και διαλειτουργική διεξαγωγή δι-επιχειρησιακών Β2Β συναλλαγών. Συγκεκριμένα, η κοινοπραξία του προτεινόμενου έργου θα βελτιστοποιήσει και θα επεκτείνει το υπάρχον πιλοτικό, πλην όμως λειτουργικό, σύστημα PRAXIS. Το έργο "PRAXIS- Διασύνδεση Εφαρμογών και Διενέργεια Δια-Επιχειρησιακών Δοσοληψιών μέσω Διαδικτύου", στόχο είχε την έρευνα, ανάπτυξη και πιλοτική εφαρμογή των απαραίτητων μεθοδολογιών, υποδομών και διατάξεων που θα επιτρέψουν στην τυπική, συνήθως μικρή και μεσαία, Ελληνική επιχείρηση να διενεργήσει το σύνολο των διεπιχειρησιακών (Business-to-Business / B2B) δοσοληψιών της μέσω του διαδικτύου