Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Γενική Γραμματεία Ερευνας και Τεχνολογίας στο πλαίσιο του προγράμματος «ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΙ ΠΟΛΟΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ»

i-NET

Interoperability Enterprise NetWork), Κοινοπραξία Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης στη Διαλειτουργικότητα,

Ευελιξία και Προσαρμοστικότητα Δι-επιχειρησιακών Β2Β Συναλλαγών